Regulamin Turnieju 2022/2023

Regulamin-Ogolnopolskiego-Turnieju-na-najlepszego-ucznia-w-zawodzie-Kucharz-2022.

 

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Kucharz

Informacje wstępne

Podstawa prawna organizacji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Kucharz:

• Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 12 czerwca 2020 r. poz.1036).
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r. poz.1290).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017r.,
poz. 89 z późniejszymi zmianami).

Źródłem finansowania Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Kucharz są:
• dofinansowanie z organu prowadzącego,
• wpływy od sponsorów – stowarzyszeń, instytucji wspomagających (pokrycie kosztów
organizacyjnych, imprez towarzyszących i nagród),
• opłaty organizacyjne ponoszone przez placówki delegujące,
• organizator wnosi wkład własny w postaci potencjału organizacyjnego i posiadanych
zasobów rzeczowych i osobowych oraz pokrywa koszty organizacyjne.

Cele Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz jest:

• rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności uczniów kształcących się w zawodzie kucharz,
• nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami z całej Polski,
• zaprezentowanie umiejętności kulinarnych uczniów,
• podnoszenie jakości kształcenia w zawodzie kucharz,
• wymiana doświadczeń między szkołami i zakładami,
• rozwijanie współzawodnictwa indywidualnego i międzyszkolnego.

Rozdział I –Turniej i jego Organizator.

§1.Prawa i obowiązki Organizatora.
1.1. Organizatorami Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Kucharz są:
• Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
• Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu.
Siedziba Turnieju:
Zespół Szkół Spożywczych
41-819 Zabrze ul.
Franciszkańska 13
tel/fax 32 27152 37
e.mail: turniejkucharz@zsspoz.zabrze.pl
www.zsspoz.zabrze.pl
Dyrektor szkoły- mgr inż. Urszula Surel –Hildebrand
1.2. Zadania, prawa i obowiązki Organizatora.
• Powoływanie Komitetu Głównego Turnieju z siedzibą w Zabrzu.
• Zatwierdzenie Regulaminu Turnieju przygotowanego przez Komitet Główny
Turnieju.
• Prowadzenie rozliczeń finansowych Turnieju.
• Reprezentowanie Turnieju na zewnątrz.
• Prowadzenie działalności promocyjnej Turnieju.
• Nadzór nad pracami Komitetu Głównego Turnieju.
• Organizowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi.
• Rozstrzyganie sporów i prowadzenie arbitrażu w sprawach, w których strona jest
KGT.
• Występowanie o nagrody i odznaczenia dla członków KGT i osób związanych
z organizacją Turnieju.
§2. Struktura organizacyjna Turnieju.
2.1. Za poziom merytoryczny i organizację Turnieju odpowiada Komitet Główny Turnieju.
Nadzoruje przygotowanie testów i ich dystrybucję do komisji wojewódzkich/
okręgowych.
2.2. Przewodniczącym Komitetu Głównego Turnieju jest prezes Izby Rzemieślniczej oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, zastępcą dyrektor Zespołu Szkół
Spożywczych w Zabrzu.
2.3. W skład Komitetu Głównego Turnieju powołuje się jako członków nauczycieli
Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu, pracodawców/ restauratorów/ mistrzów
gastronomii, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz innych.
2.4. Komitet Główny Turnieju ma swojego sekretarza i rzecznika prasowego.
2.5. Turniej ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego/
okręgowego i ogólnopolskiego. Poszczególne etapy organizowane są przez komisje
szkolne, wojewódzkie/okręgowe i Komitet Główny Turnieju.
2.6. Komitet Główny Turnieju zajmuje się promocją Turnieju, ustala temat kolejnej edycji,
zadania dla uczestników, ustala i zatwierdza terminarz Turnieju, powołuje komisje
wojewódzkie/okręgowe i kieruje ich pracami, przeprowadza kwalifikację kandydatów
do etapu ogólnopolskiego, powołuje komisję do przeprowadzenia etapu
ogólnopolskiego i organizuje uroczyste zakończenie.

Rozdział II .Organizacja Turnieju.

§3 Uczestnicy Turnieju.
3.1. Uczestnikami Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz
mogą być wszyscy chętni uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz (512001) klas
programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia.
3.2. Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz jest Turniejem
trzystopniowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej:
• I etap – szkolny- udział biorą wszyscy chętni uczniowie,
• II etap – wojewódzki (okręgowy) – udział biorą zwycięzcy z etapów szkolnych
zakwalifikowani przez komisje wojewódzkie/okręgowe,
• III etap – ogólnopolski – biorą udział laureaci etapów wojewódzkich/okręgowych
zakwalifikowani przez Komitet Główny Turnieju.
• W przypadku małej ilości zgłoszeń Komitet Główny Turnieju dopuszcza łączenie I i II
etapu. Laureaci etapu szkolnego będą kandydatami do etapu ogólnopolskiego.
Uczestnicy III etapu są finalistami. Uczestnik uzyskuje tytuł laureata, jeżeli zdobył
50% punktów w części teoretycznej i 75% punktów w części praktycznej.
• Laureaci sześciu pierwszych miejsc: olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim,
obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, mogą być
zwolnieni ze zdawania jednego etapu egzaminu czeladniczego.
• Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym
obszarem kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie i na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie
otrzymują najwyższy wynik.
3.3. Każdy uczestnik zgłasza chęć przystąpienia do Turnieju dobrowolnie w szkole,
do której uczęszcza lub u pracodawcy. Przystąpienie jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych i ujawnienie wizerunku na potrzeby relacji
z przebiegu poszczególnych etapów Turnieju, wystawienie stosownych zaświadczeń
oraz akcję reklamującą Turniej.
3.4 . Uczestnikom Turnieju przysługują uprawnienia zgodne z:
• Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 12 czerwca 2020 r. poz.1036).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r. poz. 1290),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017
r., poz. 89 z późniejszymi zmianami) – laureaci sześciu pierwszych miejsc mogą być
zwolnieni ze zdawania jednego etapu egzaminu czeladniczego.
3.5 . Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu III Turnieju (potwierdzenie
udziału przesłane do Komitetu Głównego Turnieju) otrzymają tytuł finalisty
w przypadku gdy VI Ogólnopolski Turniej Na Najlepszego Ucznia w zawodzie
kucharz nie odbędzie się ze względów epidemiologicznych oraz innych, o którym
mowa w art. 125a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej
dalej „ustawą”.
§4 Organizacja Turnieju.
4.1. Pierwszy etap – szkolny:
• Biorą w nim udział wszyscy chętni uczniowie z branżowej szkoły I stopnia klas
programowo najwyższych.
• Szkolne komisje przedmiotów zawodowych przy współpracy instruktorów zajęć
praktycznych określają zadania i sposób przeprowadzania tego etapu na podstawie
wymagań Turnieju.
• Powołana przez dyrektora szkoły komisja powinna wyłonić najlepszego ucznia
(uczniów) i zgłosić do II etapu.
• I etap należy przeprowadzić do końca listopada.
• O zakwalifikowaniu się do etapu II decyduje Komisja Wojewódzka/Okręgowa
Turnieju.
4.2. Drugi etap – wojewódzki/okręgowy:
• Biorą w nim udział wybrani laureaci eliminacji szkolnych.
• Informacje o miejscu odbywania się eliminacji wojewódzkich dostępne będą
w Kuratoriach Oświaty danego województwa do końca grudnia każdego roku.
• Na wniosek szkoły/instytucji/ pracodawcy złożony do końca listopada.
• Komitet Główny powołuje Wojewódzką/Okręgową Komisję Turnieju w składzie:
Przewodniczący- przedstawiciel Kuratorium Oświaty danego województwa,
lub przedstawiciel organu prowadzącego placówkę (Wydział Oświaty),
w której odbywa się Turniej.
Z-ca przewodniczącego – przedstawiciel organizatora II etapu,
Członkowie (min. 5 członków) – nauczyciele przedmiotów zawodowych, instruktorzy
zajęć praktycznych. Instruktorzy zajęć praktycznych proponowani są przez
instytucje/stowarzyszenia/pracodawców, natomiast nauczycieli wybiera się losowo
spośród opiekunów przed rozpoczęciem prac Komisji Oceniającej.
Członkowie Komisji Wojewódzkiej stanowią jednocześnie Komisję Oceniającą.
Członkowie Komisji Oceniającej nie oceniają uczniów, których uczą w szkole lub na
zajęciach praktycznych.
• Tematy i sposób przeprowadzania II etapu ustala Komitet Główny Turnieju.
• Część teoretyczna obejmuje test i trwa 60 minut. Test jest przesyłany przez Komitet
Główny Turnieju do Komisji Wojewódzkich/Okręgowych według terminarzu
Turnieju.
• Część praktyczna polega na sprawdzeniu umiejętności praktycznych uczniów. Zadania
opracowują Komisje Wojewódzkie/Okręgowe Turnieju. Na realizację zadań należy
przeznaczyć maksymalnie 240 minut.
• II etap należy przeprowadzić w terminie wskazanym w terminarzu na dany rok
szkolny.
• Komisje Wojewódzkie w terminie wskazanym w terminarzu na dany rok szkolny
przesyłają sprawozdanie z przebiegu II etapu Turnieju.
• Do III etapu kandydują uczniowie, którzy w II etapie uzyskali co najmniej 80%
punktów możliwych do uzyskania. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu się do III
etapu Turnieju podejmuje Komitet Główny Turnieju.
4.3. Etap III- eliminacje ogólnopolskie:
• Komitet Główny Turnieju powołuje Ogólnopolską Komisję Turniejową do
przeprowadzenia III etapu w składzie:
Przewodniczący:
– przedstawiciel komisji egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
Zastępcy:
– przedstawiciel ZSS w Zabrzu,
– przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Członkowie:
– 3 instruktorów/ nauczycieli zajęć praktycznych,
– 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych wybranych losowo spośród
opiekunów uczestników Turnieju.
Członkowie Ogólnopolskiej Komisji Turniejowej stanowią jednocześnie Komisję
Oceniającą.
Członkowie Komisji Oceniającej nie oceniają uczniów, których uczą w szkole lub na
zajęciach praktycznych.
• Zadania III etapu oraz temat przewodni Komitet Główny Turnieju podaje zgodnie
z terminarzem na dany rok szkolny.
• Etap III organizowany jest do 30 kwietnia, składa się z części teoretycznej – testu,
który trwa 60 minut oraz części praktycznej, która trwa maksymalnie 240 minut.
4.4. Kryteria oceny.
4.4.1. Kryteria oceniania w II i III etapie są takie same:
– część teoretyczna- 30 punktów,
– część praktyczna- 70 punktów.
4.4.2. W części praktycznej Komisje Oceniające uwzględniają następujące elementy:
– organizacja i higiena pracy
– wykonywanie potraw,
– ekspedycja potraw.
4.4.3. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez uczestników o kolejności
miejsca decydować będzie punktacja za część praktyczną.
4.5. Wymagania Turnieju.
4.5.1. W I etapie wymagany jest poziom wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na
zakończenie nauki przedmiotów zawodowych, w II etapie niezbędny do uzyskania
oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych, natomiast w etapie
ogólnopolskim wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności
wykraczający poza treści podstaw programowych w zawodzie kucharza.
4.5.2. Obowiązującą literaturą w I i II etapie są dopuszczone przez MEN podręczniki do
technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, wyposażenia technicznego zakładu
gastronomicznego, natomiast w III etapie dodatkowo czasopisma branżowe, albumy,
normy, czasopisma np. „Przegląd Gastronomiczny”.
§5. Tryb odwoławczy.
5.1. Każdy uczestnik, który uważa, że w czasie Turnieju nastąpiło złamanie regulaminu ma
prawo złożyć odwołanie.
5.2. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć do Komitetu Głównego Turnieju
w terminie do 7 dni od dnia zakończenia etapu Turnieju, podczas którego nastąpiło
złamanie regulaminu – decyduje data stempla pocztowego na kopercie lub data
przyjęcia odwołania (przy dostarczeniu osobistym).
5.3. Przewodniczący Komitetu Głównego Turnieju rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni,
w formie pisemnej, po rozpoznaniu sytuacji.
5.4. Decyzje podjęte w wyniku odwołania są ostateczne.

Rozdział III Uprawnienia i nagrody.

§6 Nagrody i uprawnienia.
6.1. Uprawnienia .
Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest
zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Obwieszczenia MEN w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN i Sportu w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 25 maja 2020r.
6.2. Nagrody.
Finalistom przysługują nagrody i dyplomy. Organizatorzy poszczególnych stopni
Turnieju mogą przyznawać uczestnikom, ich opiekunom/pracodawcom, szkołom
dyplomy i nagrody z funduszy własnych i środków pozyskanych od sponsorów.
§ 7. Ochrona danych osobowych uczestników Turnieju, postanowienia końcowe.
7.1. Komitet Główny Turnieju gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą III etapu
przez 5 lat.
7.2. Wszelkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają
Organizatorzy Turnieju.
7.3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizacji kolejnych edycji Turniejów.
Komitet Główny zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów w regulaminie. Zmiany
te nie mogą dotyczyć trwającej edycji Turnieju.
7.4. Dokładne terminy poszczególnych etapów Turnieju zostaną podane po pierwszym
spotkaniu organizacyjnym Komitetu Głównego – terminarz na dany rok szkolny.
7.5. Informacje o Turnieju wraz z regulaminem i załącznikami publikowane są na stronie
internetowej pod adresem: www.zsspoz.zabrze.pl
7.6. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu III oraz wyniki zostaną opublikowane na
stronie internetowej Organizatorów. Publikacja materiałów fotograficznych
i filmowych w celu promocji Turnieju mogą zostać opublikowane na stronie
internetowej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach oraz Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu, kronikach pamiątkowych,
tablicach i wystawach i innych publikacjach ZSS (załącznik 7).
7.7. Zapoznanie się z regulaminem i zgłoszenie do Turnieju (imię i nazwisko, data
i miejsce urodzenia, szkoła/ zakład pracy) jest jednoznaczne z akceptacją na
przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju w celu właściwego przebiegu
wydarzenia.
7.8 Podczas finału turnieju przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników
wydarzenia w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca
decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek
ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób
nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych Prezes Izby Rzemieślniczej oraz
w Zabrzu Małej Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach

Urszula Surel- Hildebrand                                                                                                  Jan Klimek

Katowice, dn. 23.09. 2022 r.