TECHNIKUM

WAŻNE TYLKO dla kandydatów do klasy „TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Po rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie muszą wykonać odpłatne badania w celu uzyskania tzw. „książeczki sanepidowskiej”.

Uczniowie wykonują badania na własny koszt (szkoła nie zwraca za nie pieniędzy).

Wszyscy kandydaci do technikum wykonują BEZPŁATNE badania u lekarza medycyny pracy – skierowania wydaje szkoła.


II. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU REKRUTACJI – PRZELICZANIE PUNKTÓW

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK WETERYNARII

Punktowane przedmioty:

JĘZYK POLSKI– przedmiot obowiązkowy

MATEMATYKA– przedmiot obowiązkowy

JĘZYK ANGIELSKI

     PLASTYKA (!!! w klasie technik żywienia i usług gastronomicznych)

    BIOLOGIA (!!! w klasie technik weterynarii)

2 punkty       DOPUSZCZAJĄCY

8 punktów    DOSTATECZNY

14 punktów  DOBRY

17 punktów BARDZO DOBRY

18 punktów CELUJĄCY

7 punktów    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

max. 18   Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych

3 punkty      Aktywność społeczna

100 punktów Egzamin ósmoklasisty

w tym:

  • język polski –100% * 0,35 ……………. PUNKTÓW  35

  • matematyka – 100% * 0,35 …………… PUNKTÓW 35

  • język obcy nowożytny – 100% * 0,3 …. PUNKTÓW 30

Max. ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 PUNKTÓW

III. LIMITY MIEJSC W KLASACH

Do każdej klasy przyjętych zostanie 28 kandydatów spełniających wymagania określone w powyższym regulaminie.

IV. Wymagane dokumenty

wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu)

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

– 2 zdjęcia (podpisane)

– karta zdrowia i szczepień ucznia *

* higienistka szkolna może przesłać kartę zdrowia i kartę szczepień bezpośrednio do naszej szkoły