BRANŻOWA SZKOŁA I. STOPNIA

Ważne

Zakład, w którym uczeń odbywa zajęcia praktyczne wybiera się samodzielnie. Zakład wystawia zaświadczenie o przyjęciu na praktykę kandydata – dokument należy dostarczyć jak najszybciej do szkoły.

!!! Jeśli kandydat do dnia 31 grudnia 2024 roku, nie ukończy 15. roku życia to DODATKOWO, OBOWIĄZKOWO musi zgłosić się do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (w Zabrzu ul. 3 Maja 93a). Badanie ma na celu określenie czy kandydat może już odbywać praktyki.


II. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU REKRUTACJI – PRZELICZANIE PUNKTÓW

Branżowa Szkoła I Stopnia

– CUKIERNIK

– KUCHARZ

Punktowane przedmioty:

JĘZYK POLSKI– przedmiot obowiązkowy

MATEMATYKA– przedmiot obowiązkowy

JĘZYK ANGIELSKI

PLASTYKA

2 punkty       DOPUSZCZAJĄCY

8 punktów     DOSTATECZNY

14 punktów  DOBRY

17 punktów  BARDZO DOBRY

18 punktów CELUJĄCY

7 punktów   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

max. 18   Osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych

3 punkty     Aktywność społeczna

100 punktów Egzamin ósmoklasisty

w tym:

  • język polski –100% * 0,35 ……………. PUNKTÓW 35

  • matematyka – 100% * 0,35 …………… PUNKTÓW 35

  • język obcy nowożytny – 100% * 0,3 …. PUNKTÓW 30

Max. ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 PUNKTÓW

III. LIMITY MIEJSC W KLASACH

Do każdej klasy przyjętych zostanie 26 kandydatów spełniających wymagania określone w powyższym regulaminie.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu)

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

– 2 zdjęcia (podpisane)

– karta zdrowia i szczepień ucznia *

– umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę

NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 18 SIERPNIA 2023 r.**

* higienistka szkolna może przesłać kartę zdrowia i kartę szczepień bezpośrednio do naszej szkoły 

** zaświadczenie z praktyki/umowę prosimy dostarczyć jak najszybciej