REGULAMIN REKRUTACJI 2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W ZABRZU
W ROKU 202
2

REGULAMIN REKRUTACJI

§1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia mogą się ubiegać absolwenci szkoły podstawowej.

§2. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów uzyskanych:

1) z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (po przeliczeniu na punkty),

2) za wybrane zajęcia edukacyjne oraz szczególne osiągnięcia ucznia, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po przeliczeniu na punkty),

§3. Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu znajduje się w systemie elektronicznej rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół Spożywczych.

 

Skip to content