Pielęgniarka Szkolna

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny:
wtorek            11.05 – 15.35
czwartek         10.00 – 15.30

Terminarz badań przesiewowych w roku szkolnym 2022/2023

  1. Klasy pierwsze: październik, listopad
  2. Klasy kończące: styczeń, luty

Zakres świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. (DZ. U. z 2008r. Nr 164 poz.1027 z dnia 27 sierpnia 2004r).

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna (fluoryzacja) nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
Wyrażenie sprzeciwu wymaga formy pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę zdrowotną.
Opieka stomatologiczna nad uczniami sprawowana jest w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych – wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych
lub pełnoletnich uczniów.
Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracownika szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.
( Dz. U. z 2019 r., poz.1078 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami).