RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych nw związku z prztwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu talkich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych:

Zespół Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu

ul. Franciszkańska 13

41-819 Zabrze

e-mail: sekretariat@zsspoz.zabrze.pl

tel. 32 271 52 37

tel.kom.506 164 004

Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności statutowej Administratora.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

„RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych „ (dalej jako: „Administrator) jest Zespól Szkół Spożywczych w Zabrzu ul. Franciszkańska 13, 41-819 Zabrze tel. 32 271 52 37 tel. kom. 506 164 004, e-mail: sekretariat@zsspoz.zabrze.pl, NIP 648 11 02 489, REGON 000201655.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację,kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Patrycją Hładoń w następujących formach:

Przesyłając informację na adres e-amil: patrycja@ informatics.jaworzno.pl, telefoniczne pod numerem :668 416 144, listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie danych stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z art.6 ust.1lit.C RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącecgo na Aministratorze w związku z obowiązującymi przepisami: Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 27 październiaka 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – prawo oświatowe , ustawy o systemie oświaty o raz niektórych innych ustaw

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane albo przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją , zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych albo do momentu wycofania zgody przez osobę , której dane dotyczą , jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji działań statutowych jednostki oraz podmioty realizujące usługi prawnofinansowe oraz informatyczne na rzecz Adminstratora danych- każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia.Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein, Islandię.).

 

PRAWA OSOBY,KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy ,że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych odobowych:

dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane , a jeśli tak to w jakim zakresie,

1) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

2) ograniczenie przetwarzania danych , tj. nakazania przchowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,

3) usunięcia danych osobowych,

4) przenoszenia danych osobowych,

5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy prztewarzanie danych osobowych dbywa się w oparciu o wyażaną zgodę –z zastrzeźeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność sprawę przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) prawo do sprzeciwu,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych placówki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych obcjonalnych za Państwa zgodą, których nie podanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy szkoły i wpłynie na jakość świadczonych usług, jak również może zaważyć na bezpieczeństwo wychowanków.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza , że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym prztewarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką autaomatycznie podejmowaną decyzją

 

Informacje dotyczaca przetwarzania danych przez Administratora:

Wniosek-osoby-fizycznej-o-realizacje-prawa

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-zapytania-ofertowego

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-ZFŚS

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-skargi-i-wniosku

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-umowy

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-zamowienia-publicznego

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-rekrutacji-pracownikow

Informacja-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zakresie-rekrutacji-dzieci-uczniow