Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie BIP UM Zabrze

Strona Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia: 2019-10-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Surel-Hildebrand,
sekretariat@zsspoz.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
+48 32 27 15 237.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych,
na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność Architektoniczna

  1. W budynku Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu, położonym przy ulicy Franciszkańskiej 13, dostęp dla osób niepełnosprawnych jest bez wózków inwalidzkich, brak możliwości skorzystania z platformy przyschodowej.
  2. W budynkach Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu, wejście boczne od ulicy M.C.Skłodowskiej  0 zostanie udostępnione niepełnosprawnemu na wózku inwalidzkim po wcześniejszym powiadomieniu i umówieniu wizyty.

Ponadto, w obiekcie brak wind umożliwiające przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom z ograniczoną sprawnością. Brak toalet z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

  1. Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu posiadając standardy obsługi klienta, w tym klienta z niepełnosprawnością, zorganizuje pracownika posługującego się Polskim Językiem Migowym po wcześniejszym uzgopdnieniu terminu wizyty, z którymi osoby głuche są w stanie załatwić sprawy na różnym poziomie trudności.
  2. Przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13 zainstalowany jest dzwonek do przywołania pracownika.